Salær og Forretningsbetingelser

Anhøj Advokaterne er etableret på følgende adresse:
Gl. Byvej 2
5600 Faaborg

Vi kan kontaktes på telefon nummer +45 6261 0661
eller på e-mailadressen advokat@anhoej.dk.

Vores CVR-nummer er: 64194518

Anhøj Advokaterne er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.

Anhøj Advokaterne har klientbankkonto i Andelskassen.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.) Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke erhversmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio.euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskildt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Financiel Stabilitets hjemmeside www.fs.dk.

Salær

Uden anden særskilt aftale beregnes salæret på baggrund af retsplejelovens regler om et rimeligt salær, som tager udgangspunkt i det anvendte tidsforbrug og arten af det udførte arbejde, sagens betydning og værdi for klienten og det med sagen forbundne ansvar.
I visse retssager er der mulighed for at opnå fri proces eller dækning fra en tegnet retshjælpsforsikring.På nedenstående links kan du klikke ind, og læse mere om:

Ansvar og fortrolighed

Anhøj Advokaterne er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Anhøj Advokaterne er omfattet af firmaet ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Anhøj Advokaterne uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Anhøj Advokaterne anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, med mindre dette aftales med klienten.

Anhøj Advokaterne er omfattet af Advokatsamfundet tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfældet af en tvist om salær opkrævet af Anhøj Advokaterne, kan klienten klage over salærets størrelse til
Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 13066 København K
www.advokatnaevnet.dk.

(C) 2019 Jesper Anhøj – RM2.dk