Persondata

Advokatfirma Jesper Anhøj’s behandling af personoplysninger

Advokatfirmaet Jesper Anhøj er dataansvarlig for behandling af Deres personoplysninger.

Kontaktinformation:

Advokat Jesper Anhøj

Postadresse; Gl. Byvej 2, Svanninge, 5600 Faaborg

email: advokat@anhoej.dk

1. Typer af personoplysninger

Vi, advokatfirmaet Jesper Anhøj, behandler blandt andet følgende personoplysninger om fysiske personer i forbindelse behandling af sager: Identifikations- og kontaktoplysninger, helbredsoplysninger, sociale forhold, familieforhold, personlig livshistorie, kriminalitet, samt andre forhold, der har relevans for behandlingen af en sag.

Vi indsamler og behandler de personoplysninger, De selv afgiver til os som led i varetagelsen af Deres sag, som beskrevet i ordrebekræftelsen. I den forbindelse afgiver De oplysninger om Deres navn og kontaktoplysninger, samt øvrige relevante oplysninger.

Undervejs i sagen kan det ske, at vi modtager personoplysninger om Dem fra offentlige myndigheder eller andre personer/disses rådgivere. I det omfang oplysningerne er relevante, opbevarer vi dem til brug for sagen. De modtager altid en kopi.

Der bliver ikke indhentet oplysninger fra andre personer i Danmark, uden at De har givet dit samtykke til det.

2. Formålet

Vi behandler personoplysninger med henblik på at varetage Deres interesser i forbindelse med sagen og for at gennemføre sager i overensstemmelse med reglerne i lovgivningen.

Vi behandler om nødvendigt Deres ID- eller CPR-nr. med henblik på at kunne kommunikere med offentlige myndigheder.

3. Retsgrundlag

Vi behandler Deres personoplysninger på følgende grundlag:

– Retsgrundlaget for behandlingen af persondata er for det første den retlige forpligtelse advokatfirmaet Jesper Anhøj har som påkrævet i overensstemmelse i overensstemmelse med reglerne i lovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

– Kommunikation med offentlige myndigheder, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (CPR-nr.)

– Opfyldelse af hvidvasklovens § 11

– Fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f (følsomme oplysninger).

4. Opbevaringsperioden

Personoplysningerne opbevares indtil sagen er afsluttet. I visse sager opbevares de i en efterfølgende periode på 10 år. Længden af denne periode beror på, at advokatfirmaet Jesper Anhøj er pligtig til blandt andet i overensstemmelse med skattelovgivningen og bogføringslovgivningen, at opbevare personoplysninger i relation til sagen i 5 år.

5. Videregivelse

Advokatfirmaet Jesper Anhøj videregiver ikke personoplysninger medmindre man er retlig forpligtiget hertil, f.eks. overfor offentlige myndigheder i henhold til lovgivningen.

6. Rettigheder

De har til enhver tid ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som advokatfirmaet Jesper Anhøj har, ved henvendelse til os på de ovennævnte kontaktoplysninger.

Endvidere har De til enhver tid ret til at anmode om, at behandlingen af personoplysninger begrænses, samt til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger.

Endelig har De ret til at gøre brug af retten til dataportabilitet. Det vil sige, at De efter anmodning vil få udleveret personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Dog skal det bemærkes, at mit firma i de fleste tilfælde ikke legalt kan slette oplysninger m.m., idet opbevaringen af personoplysninger jf. ovenfor sker i henhold til lovgivningen.

7. Klage

Hvis De er uenig i måden vi behandler Deres personoplysninger, er De velkommen til at kontakte mig med Deres klage.

Såfremt en løsning ikke kan findes mellem Dem og advokatfirmaet Jesper Anhøj, kan De klage over behandlingen af Deres personoplysninger til Datatilsynet:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

(C) 2019 Jesper Anhøj – RM2.dk